You are here

賽馬會和諧一心家暴防治中心

賽馬會和諧一心家暴防治中心獲香港賽馬會慈善信託基金捐助,於2006年正式啟用,是全港首間家庭暴力防治中心,為受家暴影響的家庭提供一站式全面服務。

服務內容

 • 個案輔導
 • 電話熱線輔導
 • 小組活動
 • 支援性服務
 • 校本服務
 • 社區外展服務
 • 社區教育
 • 專業培訓
 • 義工訓練
 • 倡議工作
 • 傳媒聯絡

服務對象

 • 受虐婦女
 • 使用暴力婦女
 • 施虐男士
 • 受虐男士
 • 受虐兒童
 • 目睹家暴兒童
 • 家長
 • 學童
 • 專業人士
 • 社福機構
 • 教育團體

服務範圍

 • 全港

申請方法

 • 可自行致電 2342 0072
 • 經社工或其他專業人士轉介

服務項目